De MR bestaat uit 4 leden. Anda den Hartog en Sabine van Wijk zitten namens het personeel in de MR. De oudergeleding bestaat uit Lianne Nijman en Laura Scholte. De ouders zijn gekozen door ouders. Dat betekent dat ook uw belangen worden behartigd. De MR geeft advies of instemming over onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. De MR komt 6-8 keer per jaar bij elkaar.

De belangrijkste taken van de MR zijn:

  • Overleg over de algemene zaken op school;
  • Gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan bijvoorbeeld de directie;
  • Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg op school;
  • Bevorderen van gelijke behandeling en advies en instemming verlenen aan voorgenomen besluiten van directie en/of bestuur.

De MR verantwoordt haar taken en werkzaamheden door middel van een rapportage, die regelmatig is terug te vinden in de weekbrief. Sabine van Wijk zal namens De Klimop plaats nemen in de GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) Hierin zijn alle scholen binnen de vereniging vertegenwoordigd. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, u kunt dus meestal langskomen. Laat wel even weten dat u komt. Het kan voorkomen dat delen van de vergadering besloten zijn.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleid van de  school, de leermethodes of wilt u graag informatie over wat de MR voor u kunt doen, dan kunt u de voorzitter per e-mail bereiken:

e-mail: klimop_mr@pcpobr.nl